Homepage Бланк додатку до постановления 26 от 22 12 2010


Бланк додатку до постановления 26 от 22 12 2010


Порядок оформлення касових операцій 3. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми гривень - словами, копійок - цифрами , використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Довіреність залишається в касира і додається до видаткового касового ордера або видаткової відомості. Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки готівки відповідно до вимог глави 5 цього Положення. Якщо підприємства підприємці та фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств підприємців або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими. Підприємства підприємці , які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі, а також у готівковій формі з дотриманням чинних обмежень у порядку, установленому законодавством України. Національний банк України має право встановлювати обмеження з видачі готівки за електронними платіжними засобами. Звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється відповідно до законодавства України. Готівкова виручка готівка , що перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються. Форми касових ордерів, що використовуються спеціалізованими підприємствами та установами Національного банку України, які не мають оборотної каси, установлюються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України; { Термін "касовий ордер" пункту 1. Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених законодавством України. Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових розрахункових документах. Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку готівку у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення потрібних витрат до настання строків цих виплат. Для проведення цих виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, що одержана в банку на інші виплати, має видаватися підприємством своїм працівникам у той самий день. Абзац четвертий пункту 1. Вимоги цього Положення не поширюються на: а розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями; б представництва іноземних організацій і філій, які не здійснюють підприємницької діяльності. Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що не має змоги у зв'язку з хворобою або з інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. Підприємства, що займаються закупівлею товарів сільськогосподарської продукції, проведення розрахунків за які не врегульовано законодавством України, можуть проводити видачу готівки здавальникам такої сільськогосподарської продукції за відомостями, в яких зазначаються прізвища здавальників, їх адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що засвідчуються підписом здавальника. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами додаток 3 або видатковими відомостями.


Під час роботи з готівкою касири особи, що виконують їх функції керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України.


{ Абзац другий пункту 3. Здавання готівкової виручки готівки здійснюється самостійно у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів. Обмеження, установлене в абзаці першому цього пункту, стосується також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі господарські потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу. У цьому разі до кінця робочого дня зазначені документи обов'язково мають бути повернуті до приміщення підприємства. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами додаток 3 або видатковими відомостями. Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів доходу , понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Для проведення цих виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Обмеження не поширюються на: 1 розрахунки підприємств підприємців з бюджетами та державними цільовими фондами; 2 добровільні пожертвування та благодійну допомогу; 3 використання коштів, виданих на відрядження. Кількість підприємств підприємців та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Related queries:
-> драйвер хр g570
Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.
-> бланк по ндфл 2 за 2011 год
Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.
-> ответы по физике перышкин 9 класс
До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг; Пункт 1.
-> сочинение на тему пасмурный осенний день
Крім того, для нормальної роботи необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню...
-> фотошоп видеоурок дым
Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.
->SitemapБланк додатку до постановления 26 от 22 12 2010:

Rating: 96 / 100

Overall: 53 Rates